JuH > exhibition > 'a ghIH
raQ HuD retlhDaq QongDaq wepDaj 'ej tent
Jan 22, 2016

rIntaH sailed tan nach Island neH xiangshan shipu veng SuvwI' east of tIn bIQ'a' je vIghro' nach junction bIQ'a' ghor, vo' shipu. pa'vo' pier bIQ'a' HeH'e' 2 km peghoS, Huj tour lupwI'.

island, yIteb nach wa'DIch cha' mach sand bIQ'a' HeH'e' sand je. nuv raQ tents bIQ'a' HeH'e', venue tlhab Huj. tents qem laH chaH lach'eghDI' pagh rent, sachets jatlhtaH 'ej latlh facilities bags, wej-nuv qorDu', Qong DaH nobvam. bIQ'a' HeH volleyball, pagh soccer Qujmey laH je chu' pov nuvpu'. sand tun ghur Qujmey, vISov Daj, rur tIHmey childhood, ghIH casual bang QaD. jet ski, ngeng SuD qab laH je lIgh SoH ghewmey Sov yu'egh, jIb yIQ, sweat, pagh beads bIQ.

chenmoH island tan tou HuD volcanic Tuff, jojDaq Islands, HuD je bushes. numerous bays, coastline je natural nagh, DIS bIQ'a' HeH'e' sandy, 'ej Dun mIllogh dotted QID ghaj ngup Island island. tan shan peak nagh, bIQ'a' HuD panorama.

raQ naDev, seafood Sop convenient. against sand moq joq, vegh bI' na' He' road. tetlh rejmorgh, qatlh yIDaQo' sand, bIQ ghaywI' pa' chavmoH laH DuHIvDI' 'op Qe' island. naj pillow wab, ngeng mum, ghaH wab rur mach conch, bIquv ngengDaq tranquility embrace.

QR Code
  • potlhmo' page
  • vIHtaHbogh maHvaD
  • product
  • De'
  • exhibition
  • maHvaD contact
  • inquiry
  • copyright © yangzhou Dandelion Outdoor luch co., Ltd reserved Hoch lugh.